درج مطلب  
* مجوز تاسیس خانه قرآن شهری - مجموعه جلسات قرآنی معراج نور *
 
 
 
 
* مجوز تاسیس و فعالیت هیئت جوانان معراج نور *
 
 
 
 
* کسب عنوان مدیر نمونه استان تهران *
 
 
 
 
* کسب عنوان معلم منتخب مدارس غیر دولتی شهر تهران *
 
 
 
 
* کسب امتیاز کامل در ارزیابی اداره آموزش و پرورش *
 
 
 
 
* کسب درجه کیفی خیلی خوب از بازدیدکنندگان اداره آموزش و پرورش *
 
 
 
 
* کسب درجه کیفی خیلی خوب از بازدیدکنندگان اداره آموزش و پرورش *
 
 
 
 
* دریافت تقدیرنامه از سوی انجمن اولیاء مجموعه *
 
 
 
 
 
* دریافت تقدیرنامه از سوی انجمن اولیاء مجموعه *
 
 
     
 
تاریخ و ساعت  
شنبه : ۱۱/۰۹/۱۴۰۲

     
 
وضعیت آب و هوا  
     
 
نقشه  
     
 
تصویر گردان  
     
 
ورود به مدبر  
     
 
تصویر گردان  
     
 
پیام رسان  
گیرنده